ВНИМАНИЕ!!!
Ако търсите работа или искате да замествате в друго училище, моля попълнете бланката - тук 
 
-----------------------------------
Програми и проекти PDF Печат Е-мейл


  Проект BG05M2OP001-3.004 „ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ – Фаза 1“ - тук


 "ТВОЯТ ЧАС"

Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) - тук


Стратегия за противодействие на радикализацията и тероризма (2015 г. - 2025 г.) - тук


Дейности проведени в различни училища по случай Националната седмица на четенето - тук


16.11.2015 г.
Регионален план за насърчаване и повишаване на грамотността за учебната 2015-2016 година в изпълнение на Националния план за действие за изпълнение на Стратегията за
насърчаване и повишаване на грамотността през периода 2015-2016 година - тук

 


20.01.2017г.

Уважаеми граждани и колеги, инициатива:   „За чистота на българското образование“  към която ще поканим да се присъединят МОН, всички издатели и автори на учебници, Асоциация „Българска книга”, всички национални медии, българската прокуратура, българския съд, българската полиция и всички колеги, работещи в образованието, както и всички желаещи ученици и граждани. -> подробности тук


Проекти на РУО – Благоевград

 

New Models in Work-Based Learning - NewWBL

Ref. n. 562090-EPP-1-2015-1-SI-EPPKA3-PI-FORWARD

 

 


LLL-HUB

1. Lifelong Learning Hub – LLL-HUB, № 531221-LLP-2012-IT-KA4-KA4MP

Проектът обхваща период от 2013 до 2016 г. Включва 10 партниращи си организации от 8 европейски страни. Има за цел да насърчи междусекторното сътрудничество и диалога на национално и европейско ниво по проблемите на ученето през целия живот.

2. Уеб адрес на проекта: този уебсайт отразява постигнатия напредък в хода на проекта. Не се колебайте да се свържете с нас за повече информация!

Изтегли нашата брошура!

http://www.lll-hub.eu/about/

http://www.eucis-lll.eu/

www.facebook.com/LLLHUB

 

School still plays

School still plays Project, Ref. n. 550482 - LLP-1-2013-1-KA1-KA1ECTB

В проекта са включени 14 институции и организации от 5 държави, членки на ЕС - Италия, Австрия, Полша, България и Испания. Дейностите по проекта са ориентирани към решаване на проблеми, свързани с намаляване и предотвратяване на ранното отпадане на ученици от училище. Има за цел да разработи конкретни експериментални методи и да покаже, че училището може да играе важна роля за задържането на учениците в училище.

http://www.schoolstillplays.eu/en/community-platform.html

 

Областни планове за младежка трудова активност (RePLAY)

550467-LLP-1-2013-1-BG-KA1-KA1ECETA

Основната цел на проект RePLAY е разработване и внедряване на пилотен модел за сътрудничество и съвместни действия на заинтересованите страни на местно ниво, които да допринесат за превенция и намаляване на младежката безработица посредством популяризиране на целите на Програмата „Образование и обучение 2020“ (ET 2020), свързани с постигането на равенство, социално включване и активно гражданство, както и повишаване на информираността относно значимостта на планирането и реализирането на превантивни мерки в областта на младежката безработица на местно и регионално ниво.

 

Приключени проекти:

1. Проект BG051РО001-3.1.06 "Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес" по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси”. Eкип: Красимира Тодорова, Гергана Драгоева, Мария Стоянова, Любка Станева, Иван Янчев, Методи Попов, Марина Войнова, Здравка Тодорова, Елка Бабулева

2. Проект BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” – Евтимка Митева, ръководител на ЦКО. Местен екип за съдействие и подкрепа: Красимира Тодорова, Гергана Драгоева, Марина Войнова, Здравка Тодорова.

3. Проект BG051РО001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора” УСПЕХ - Васко Павлов, Катя Иванова, Гергана Драгоева, Мария Стоянова, Св. Солачка, Антоанета Николова, Любка Стоименова, Първолета Лазарова, Жана Техова, Василиса Павлова, Любима Димитрова, Владимира Караджова, Здравка Тодорова, Елка Бабулева

4. Проект BG051PO001-3.2.05 „Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието“ – Елка Бабулева – асистент оперативно изпълнение

30.06.2014 г.

Презентация за реализираните дейности, постигнатите индикатори и основните предложения за допълнения и корекции на инструментариума на модела на инспектиране по Проект „Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието“ - тук

5. Проект BG051PO001-4.3-01- Ограмотяване на възрастни „Нов шанс за успех“ - Методи Иванов Попов – Регионален организатор

6. Проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” - Камелия Димитрова – регионален организатор

7. Проект BG051PO001-3.3.07-0001 Ученически практики – инж. Жана Техова

8. Проект BG051PO001 – 4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще” финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - Антоанета Николова – експерт – оценител , Евтимка Митева – мултипликатор и национален консултант.

9. Проект BG051PO001 – 3.2.03-0001 „Управление за ефективно професионално образование” финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, инж. Антоанета Николова
BG 051РО001 - 4.2.05 «ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА»


Училище за
С
ебеутвърждаване и
П
одготовка към
Е
вропейски
Х
оризонти

(У С П Е Х)

Списък на експерти от РИО - координатори по националните програми на МОН - тук

Подробности по проект " УСПЕХ" - тук

ЕКИП ОТ РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО -БЛАГОЕВГРАД,КОЙТО Е ОПРЕДЕЛЕН ДА ИЗПЪЛНЯВА ФУНКЦИИ ПО ПРОЕКТА СВЪРЗАНИ С:

П О Д Г О Т О В К А Т А - О Р Г А Н И З А Ц И Я Т А, П Р О В Е Ж Д А Н Е Т О и К О Н Т Р О Л А НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪОТВЕТНАТА ОБЛАСТ.
Огнян Соколов, началник на РИО - регионален методик по проекта - тел: 073 / 88 52 65073 / 88 52 65
Васко Павлов - началник на отдел ИОМД - тел: 073 / 88 76 71073 / 88 76 71
Любима Димитрова - ст. експерт по БЕЛ - тел:073 / 88 61 01073 / 88 61 01
Любка Стоименова - ст. експерт по ЧЕО - тел: 073 / 88 52 66073 / 88 52 66
Първолета Лазарова - ст. експерт по математика - тел:073 / 88 52 72073 / 88 52 72
Василиса Павлова - ст.експерт по информатика и ИТ - тел: 073/ 88 52 72073/ 88 52 72
Владимира Караджова - ст. експерт по ОНГО - тел: 073/88 61 01073/88 61 01
Светлана Солачка - ст. експерт по ПНЕ - тел: 073/ 88 62 66073/ 88 62 66
Жана Техова - ст.експерт по ПО - тел: 073/88 52 72073/88 52 72
Цветана Атанасова - ст.експерт по ИОСУ 073 / 88 61 01073 / 88 61 01
Мария Стоянова - гл.юристконсулт , тел: 073 /88 52 70073 /88 52 70
Катя Иванова - ст. експерт по ИО - тел: 073/ 88 52 69073/ 88 52 69
Гергана Драгоева - главен счетоводител - тел: 073/ 885267073/ 885267

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОЕКТ " УСПЕХ !"
- тук

НОВО! Подробности по проект " УСПЕХ" - тук

Примерен отчет на директора по проект УСПЕХ - тук

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОЕКТ " УСПЕХ !"
- тук

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕКСПЕРТИТЕ ПО УЧИЛИЩА ПО ПРОЕКТ УСПЕХ - тук

 


BG051РО001-3.1.06. " Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес"

Целта на проекта е подпомагане процеса на ефективно въвеждане на целодневната организация на учебния процес за ученици от I до VIII клас от средищните училища в страната. Целодневната органзация на учебния процес включва пълния образователен цикъл / задължителна подготовка, задължително – избираема подготовка, свободно-избираема подготовка, самоподготовка, отдих и игри, хранене / за постигане на общодостъпно, базисно знание основано на принципите на справедливост, толерантност и перспективност.

Постигането на общата цел е свързано със изпълнение на следните специфични цели:

1. Утвърждаване на средищните училища като инструмент в политиката за модернизиране и оптимизиране на училищната мрежа.

2. Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес в средищните училища чрез:

а) насърчаване развитието на ключови компетентности, творчески способности и умения за живот, необходими на учениците в съвременното общество;

б) създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас, и в следващ етап или степен на образование и ограничаване рисковете за отпадане от училище поради затруднения в усвояването на учебното съдържание;

в) подобряване материалната база на средищните училища с оглед осигуряване на подходяща образователна среда за провеждане на целодневна организация на учебния процес.

3. Преодоляване на диспропорциите в степента на образованост на учениците от закритите и преобразуваните училища чрез:

а) създаване възможност за общуване и опознаване между деца от различни социални, етнически и културни общности;

б) създаване възможност за развитие личността на ученика в мултикултурна и конкурентна среда чрез специално подбрани дейности, включени в целодневната организация на учебния процес;

в) повишаване мотивацията на учениците, учителите, и на заинтересованите страни от прилагане на модела „целодневна организация на учебния процес.

На територията на област Благоевград дейностите по проекта се реализират в 40 средищни училища, с обхват през учебната 2011/2012 година 200 групи с 4694 бр. ученици.

През учебната 2012/2013 година сформираните полуинтернатни групи за целодневна организация, финансирани от проекта са 220 броя, с обхват 5112 ученика. Ангажирани с целодневното обучение са 221 педагози, от които 2 на непълно работно време.

През учебната 2013/2014 година средищните училища са 42 броя. В тях са сформирани 261 групи за целодневно обучение с обхват 5996 ученика.

Последна промяна ( 03 Feb 2017 )
 
© 2017 Регионално управление на образованието - Благоевград
ОреМаг - онлайн магазин DonSoft logo