ВНИМАНИЕ!!!
Ако търсите работа или искате да замествате в друго училище, моля попълнете бланката - тук 
 
-----------------------------------
Достъп до информация PDF Печат Е-мейл

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Регионалното управление на образованието - Благоевград

 

1. Описание на правомощията на началника на Регионалното управление на образованието - Благоевград и данни за устройството и функциите на ръководената от него администрация.

2. Списък на издадените актове в изпълнение на неговите правомощия

3. Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от Регионалното управление на образованието – Благоевград.

4. Наименованието, адреса, адреса на електронната поща, телефона и работното време на лицата в Регионалното управление на образованието – Благоевград., които отговарят за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация.

5. Информация, свързана с предоставянето на административни услуги на гражданите.

6. Прием на ученици в общински училища и професионални гимназии.

7. Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси.

8. Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки.

9. Информация за провежданите олимпиади, състезания, държавни зрелостни изпити и външно оценяване.

10. Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация, таксите по чл. 41ж от ЗДОИ и форматите, в които се поддържа информацията.

11. Обявления за конкурси за държавни служители и за директори на училища и центрове за подкрепа за личностно развитие.

12. Подлежащата на публикуване  информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

13. Регистър на училищата, детските градини и центровете за личностно развитие.

14. Информацията по чл. 14, ал. 2, т. 1-3 от ЗДОИ.

15. Информацията, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от ЗДОИ.

16. Обявяване на свободни работни места.

17. Друга информация, определена със закон.

 


Информационни масиви и ресурси, използвани от РУО - Благоевград

Списък от ресурси в Учрежденски архив на РУО- Благоевград - Осигурители без правоприемник, прекратили дейност, чиито разплащателни ведомости се съхраняват в Общината, и въз основа на които се издават удостоверения за осигурителен доход и осигурителен стаж (УП-2 и УП-3)

Информационни масиви, използвани от РУО- Благоевград, съгласно приложенията към Инструкцията за определяне на лицата, мерките и средствата за защита на личните данни в информационната система за Списък образците, Екипа за комплексно педагогическо оценяване, на комисията за легализация на документи, издадени от училища на чужди държави, видео наблюдение, личните данни по проекти и административното обслужване в РУО- Благоевград


 

 Заповеди, вътрешни правила и процедура за предоставяне на достъп до обществена информация

Информация относно предоставянето на достъп до обществена информация в РУО

  ПРОТОКОЛ за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

  ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до обществена информация

  ПРОТОКОЛ за предоставяне на достъп до обществена информация / за предоставяне на информация за повторно използване

  ИСКАНЕ за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

  В РУО има определена зала за преглед и предоставяне на информацията по ЗДОИ. Заявленията за достъп до обществена информация се приемат: 

- в деловодството на РУО  –  Благоевград, всеки работен ден от 9, 00 до 17, 30 часа, тел. 073/ 88 52-73 и 073/ 88 52 - 70

- по електронна поща на адрес: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите ;

- по факс 073/ 8852-68

- чрез писмо на адрес: п. к 2700, гр. Благоевград, ул. „Тракия” № 2

Лице за контакт: Мария Стоянова - главен юрисконсулт, тел.: 073 88 52 70; e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите

  ВРЪЗКА КЪМ АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР  - ТУК    

Годишен отчет за постъпилите заявления и направените откази за достъп да обществена информация
 


Последна промяна ( 10 May 2017 )
 
© 2017 Регионално управление на образованието - Благоевград
ОреМаг - онлайн магазин DonSoft logo