ВНИМАНИЕ!!!
Ако търсите работа или искате да замествате в друго училище, моля попълнете бланката - тук 
 
-----------------------------------
Харта на клиента PDF Печат Е-мейл

Регионално управление на образованието - Благоевград


Харта на клиента

  Регионалното управление на образованието – Благоевград (РУО) е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на народната просвета. Осъществява дейността си в интерес на обществото и в съответствие с Конституцията и с другите действащи нормативни актове.

   Дейността на РУО се основава на принципите на законност, съразмерност – разумност, добросъвестност и справедливост, самостоятелност и безпристрастност, достъпност, публичност и прозрачност, последователност и предвидимост, отговорност и отчетност, ефективност, субординация и координация, конфиденциалност.

Повече информация


АНКЕТНА КАРТА за проучване мнението на гражданите относно административното обслужване

ЛИСТ за предложения за подобряване на административното обслужване

Последна промяна ( 28 Dec 2016 )
 
© 2017 Регионално управление на образованието - Благоевград
ОреМаг - онлайн магазин DonSoft logo