ВНИМАНИЕ!!!
Ако търсите работа или искате да замествате в друго училище, моля попълнете бланката - тук 
 
-----------------------------------
Образци на документи PDF Печат Е-мейл

Документи за учебната 2016/2017 година: 

 Образец на уведомително писмо за обявяване на неучебен ден, но присъствен,  на основание на чл. 105, ал. 4 от закона за предучилищното и училищното образование

Образец на доклад за преместване на ученик с наложена санкция по чл. 199, ал. 1, т. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование

Образец на доклад за изпълнение на дадени задължителни предписания

Образец на доклад за отписване на ученик, непосещаващ училище по неуважителни причини за период, по-дълъг от два месеца съобразно чл. 173, ал. 3, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование


 Образци на документи, които следва да бъдат попълвани от родителите във връзка с чл. 67, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование:

Заповед за определяне състава на експертната комисия в съответствие с изискванията на чл. 67, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование

Заявление по образец до директора на съответната детска градина/училище

Декларация по чл. 5 от Закона за предучилищното  и училищното образование.

Декларация за съгласие и на двамата родители за обучаване  на детето им  в самостоятелна организация на предучилищно образование.

Декларация по чл. 210, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Декларация за промяна на обстоятелствата във връзка с чл. 18, ал. 2 от Наредба № 5/03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование.

Декларация  за обстоятелствата по чл. 18, ал. 3 от Наредба № 5/03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование.

Декларация  за обстоятелствата по чл. 18, ал. 10 от Наредба № 5/03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование.

  Образци на документи, които следва да бъдат попълвани от родителите във връзка с чл. 112 от Закона за предучилищното и училищното образование:

Заповед за определяне състава на експертната комисия в съответствие с изискванията на чл. 112, ал. 6 и 7 от Закона за предучилищното и училищното образование

Правила за работа на експертната комисия, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование за преминаване на учениците в самостоятелна форма на обучение

    Заявление по образец до директора на съответното училище

    Декларация по чл. 5 от Закона за предучилищното  и училищното образование

    Декларация за съгласие и на двамата родители за обучаване  на ученика в самостоятелна форма

    Декларация по чл. 210, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование

    Декларация за промяна на обстоятелствата, описани в точки 1, 2, 4, 6, 8 от Правилата за работа на експертната комисия,  която следва да бъде представена в седемдневен срок от настъпване на новите обстоятелства

    Декларация  за обстоятелствата по чл. 112, ал. 5 от Закон за предучилищното и училищното образование

 


Образец на декларация за работното време на директора - тук

Образец на титулна страница за учебна програма за разширена подготовка - тук

Образец на титулна страница за учебна програма за ЗИП - тук


Образци на учебни планове за учебната 2016/2017 година:

Учебен план за подготвителна група за учебната 2016/2017 година - тук

Учебен план за І клас за учебната 2016/2017 година - тук

Учебен план за V клас за учебната 2016/2017 година - тук

Учебен план за профилирани гимназии и профилирани паралелки в СУ с прием след завършен VІІ клас с интензивно изучаване на чужд език - тук

Учебен план за профилирани гимназии и СУ с прием след завършено основно образование - тук


Последна промяна ( 24 Mar 2017 )
 
© 2017 Регионално управление на образованието - Благоевград
ОреМаг - онлайн магазин DonSoft logo