ВНИМАНИЕ!!!
Ако търсите работа или искате да замествате в друго училище, моля попълнете бланката - тук 
 
-----------------------------------
Дейности PDF Печат Е-мейл

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕ - БЛАГОЕВГРАД

 

Регионалното управление на образованието е териториален орган на Министерство на образованието и науката за управление и контрол на системата на народната просвета.

Според характера на дейността, която извършват административните звена в РУО са организирани в обща и специализирана администрация.

Обща администрация   

Отдел “Административно - правно, финансово – стопанско и информационно обслужване”

Правно обслужване:

Оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване правомощията на началника на РУО;

Изготвя правни становища по постъпили молби, жалби и сигнали;

Отговаря за законосъобразното съставяне на актовете, свързани с възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения със служителите в РУО и директорите на общинските училища и обслужващи звена;

Дава становища относно налагане на дисциплинарни наказания и за търсенето на имуществена отговорност от виновни длъжностни лица;

Осъществява процесуално представителство пред съда.

Осигуряване на необходимите човешки ресурси:

Осигурява технически назначаването на служителите от общата администрация, работещи по трудово правоотношение в РУО и на директорите на общински училища и обслужващи звена;

Води трудовите и служебните досиета, отчита отпуски, издава и заверява документи за трудов стаж, приема и предава в счетоводството болнични листове и изготвя документи за пенсиониране на служителите от общата администрация, работещи по трудово правоотношение в РУО, и на директорите на общински училища и обслужващи звена;

Съставя актове  за трудови злополуки;

Създава организация по охрана на труда и техника на безопасност и по отбранително - мобилизационна подготовка.

Деловодно обслужване:

Приема, регистрира, разпределя и насочва входящата служебна кореспонденция към адресатите, извежда и изпраща по предназначение изходящата кореспонденция и извършва външна и вътрешна куриерска дейност;

Предоставя информация на граждани и организации за движението на преписките, когато това представлява законен интерес за тях;

Систематизира, архивира и съхранява документите и другите материали на РУО.

Финансово-стопански дейности:

Осигурява финансово - счетоводното обслужване на РУО;

Организира материално - техническото снабдяване, управление и стопанисване на собствеността на РУО;

Проверява и ежемесечно и представя пред МОН отчети за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на държавните детски градини, училища и обслужващи звена, финансирани от МОН;

Проверява, обобщава и представя в МОН годишни счетоводни отчети  на държавните детски градини, училища и обслужващи звена, финансирани от МОН.

Информационни дейности:

Осигурява информационното обслужване на РУО;

Организира програмното и информационно осигуряване на детските градини, училищата и обслужващите звена на територията на областта.

 

Специализирана администрация

Отдел “Организационно – методическа дейност и контрол”

Координира и контролира прилагането и изпълнението на Държавните образователни изисквания в училища и обслужващи звена на територията на областта;

Оказва методическа помощ и контролира организацията на работа и образователно - възпитателния процес на училища и обслужващи звена, финансирани от МОН;

Съдейства при организирането и провеждането на квалификационни форми с учители, помощник - директори и директори;

Координира взаимодействието между институциите от системата на народната просвета и взаимодействието им с териториалните органи на изпълнителната власт, с юридически лица и с регионалните структури на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите;

Организира и координира прилагането на национални и регионални програми  и проекти в училища и обслужващи звена на територията на областта;

Подготвя предложения до началника на РУО за откриване, преобразуване и закриване на държавни детски градини, държавни и общински училища и обслужващи звена, на територията на областта;

Съдейства за оптимизиране, функциониране и развитие на детските градини, училища и обслужващи звена на територията на областта;

Организира провеждането на конкурси за заемане на длъжността “директор” на държавни детски градини, държавни и общински училища и обслужващи звена, на територията на областта.

Последна промяна ( 28 Dec 2016 )
 
© 2017 Регионално управление на образованието - Благоевград
ОреМаг - онлайн магазин DonSoft logo