Важни новини

       ВНИМАНИЕ!!!
Ако търсите работа или искате да замествате в друго училище, моля попълнете бланката - тук 
 
-----------------------------------
Прием 2016/2017 PDF Print E-mail

 
Информация за кандидатстващите след 7. клас и техните родители - тук
 
 

 
Регионален инспекторат по образование - Благоевград, осигурява консултации във връзка с кандидатстване след 7. клас всеки работен ден в сградата на инспектората (стая № 4  Любка Станева - ст. експерт по организация на средното образование) и на телефони: 073/885266073/885266 и 0893605204

Заповед № РД06-423/28.03.2016 г. за утвърждаване на държавния план - прием за общинските профилирани гимназии, за профилираните паралелки в общинските средни общообразователни училища и гимназии - тук
 
Заповед № РД-09-353/25.03.2016 г. за утвърждаване на държавния план-прием в държавните и общинските професионални гимназии - тук
 
Заповед № РД 09-357 от 25.03.2016 г. на министъра на образованието и науката, с която са определени организацията на дейностите по  приемане на ученици за учебната 2016/2017  година (Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 4 и Приложение № 5) и  образци на документи, необходими за организиране на дейностите по приемане на ученици за учебната 2016/2017 година (Приложение № 3) - тук
 
 Заповед № РД 09-1228 от 28.08.2015 г. на министъра на образованието и науката, с която е определен графика на дейностите по приемане на учениците в държавните и общинските училища след завършен VІІ клас и след завършено основно образование - тук
 
 
 

ВАЖНО!


Информация за учениците, които ще полагат изпит за проверка на способностите по музика или изобразително изкуство - тук


 

Документи на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа ще се приемат

от 03.05.2016 г. - до 21.05.2016 г.

 стая №11 в РИО-Благоевград

 НАРЕДБА № 11 ОТ 28 МАРТ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В
ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА

Чл. 33

(1) Ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по тяхно искане се приемат по документи за профили, специалности от професии или непрофилирани паралелки, които не са противопоказани на здравословното им състояние.

(2) Ученици от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и ученици, настанени в приемни семейства, по тяхно искане се приемат по документи по специалности от професии.

Чл. 34

(1) Учениците трябва да отговарят на условията, определени в чл. 14, ал. 3 или в чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 .

(2) Учениците подават в РИО от 3 до 21 май следните документи:

1. заявление с подредени желания;

2. служебна бележка от училището, в което се обучават, удостоверяваща класа и срочните оценки за първия учебен срок;

3. протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия - за учениците по чл. 33, ал. 1 ;

4. служебна бележка, удостоверяваща настаняване в дома - за учениците по чл. 33, ал. 2;

5. нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето.


Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СОУ - тук

 

 


Last Updated ( Wednesday, 11 May 2016 )
 
© 2016 Регионален инспекторат по образование - област Благоевград
ОреМаг - онлайн магазин DonSoft logo