Важни новини

       ВНИМАНИЕ!!!
Ако търсите работа или искате да замествате в друго училище, моля попълнете бланката - тук 
 

-----------------------------------
Прием 2014/2015 PDF Print E-mail
Прием 2014/2015
Ново!

Свободни места след ІІІ класиране тук

Резултатите от трето класиране, прием след 7 клас можете да видите -> ТУК

Свободни места за ІІІ класиране тук


Подаване на заявление за участие в ІІІ класиране се извършва  в училищата гнезда, като задължително се носи оригинално удостоверение за завършен 7.ми клас и служебна бележка с резултатите от изпитите и копия, които остават в училище.


Резултатите от второ класиране, прием след 7 клас можете да видите -> ТУК

    
Статистика тук
   
 
На вниманието на ученици и родители

На 05.06.2014 г. и 06.06.2014 г. от 9.00 – 17.00 часа в МУЦТПО, /гр. Благоевград, бул. "А. Стамболийски" 17/ учениците в присъствието на родител /настойник/ имат право да се запознаят с проверената си изпитна работа по български език и литература и математика.

Не се разрешава изнасяне, копиране или преписване на изпитните работи.

 Съгласно чл. 9, ал. 8 от Наредба №11/28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища, оценките от приемните изпити са окончателни

След обявяването на резултатите от приемните изпити /успешно издържани са изпитите с оценка най-малко среден 3.00/ и получаване на удостоверението за завършен 7 клас /ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАПЕЧАТАНО!/, следва да подадете заявление (по образец) за участие в първи етап на класиране след положени изпити за приемане в държавни и общински училища след завършен VІІ клас в срок от 17.06.2014 г. до 20.06.2014 г. в училищата-гнезда. Попълването на заявлението трябва да се извърши много внимателно, четливо и добре обмислено. Кодовете по професии и профили се попълват от длъжностните лица в училището-гнездо.

Внимание! Само при кандидатстване в друга област: Директорът на училището да Ви завери копия от служебната бележка с резултатите от изпитите и удостоверението за завършен седми клас. При подаване на заявлението, носете копията и оригиналите за сравняване, както и медицинско свидетелство, удостоверяващо обстоятелствата по чл.15, ал.1, т.3 от Наредба №11 / за профилите „изкуства”, „спорт” или специалности от професии, да не са противопоказни на здравословното състояние на ученика/

Балът за класиране за различните профили и професии се образува по различен начин. Информация ще получите в училището-гнездо и РИО, Благоевград.

 

За информация по организиране на дейностите по приемане на ученици:073/885272073/885272073/885272073/885272редседател на областна комисия по приемането на ученици чрез конкурс с полагане на приеми изпити след завършен седми клас, тел. 073/885272, 0893605204

Училища за приемане на документи на ученици, успешно положили приемните изпити след седми клас за първо/трето класиране за учебната 2014/2015 г.

1.      Благоевград II Основно училище "Д. Благоев”, ул. „Митрополит Борис" №2, 073/831192073/831192#47;831192; 831170; директор – Христо Манчев

2.      Сандански – III Основно училище „Хр. Ботев”, ул. „Малашевска” №4, тел. 0746/32415; 32368; директор – Румен Сидеров;

3.      Петрич – IV Основно училище „Хр. Смирненски”, ул. „Г. Тодоров” №2, тел. 0745/22536; 22283; директор – Антонка Китанова;

4.      Гоце Делчев – II Основно училище „Г. Делчев”, бул. „Г. Делчев” №13, тел. 0751/60294, 60299,  директор – Цветанка Петричкова;

5.      Банско – Средно общообразователно училище Н. Рилски", ул. "Тодор Александров"13, тел. 0749/88315, директор – Eлена Йорданова;

6.      Разлог –Основно училище „Н. Парапунов”, ул. „Крапа” №10; тел. 0892602042; директор – Даниела Пелтегова.


 Работното време на училищните комисии – 8.00 - 12.30, 13.30 - 18.00 часа.

  

РИО, Благоевград, насочва вниманието Ви към върху някои основни моменти от кампанията:

НАЧАЛОТО НА ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ Е 10.00 ЧАСА

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИЗПИТИТЕ – НВО – 60 минути, втори модул – 90 минути

Приемният изпит по български език и литература е на 21.05.2014 г., математика на 23.05.2014 г. Те се полагат в училището, в което учениците завършват VII клас. Изпитите се състоят от два модула - тест от Национално външно оценяване и модул, включващ допълнителни въпроси и задачи.

Приемните изпити се полагат на територията на областта, в която ученикът завършва VІІ клас.

Изпитите за проверка на способностите по:

·        изобразително изкуство /на 04.06.2014 г./ и музика /на 05.06.2014 г./ за всички ученици от областта се полагат в НХГ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Благоевград;

В училището, Вие ще получите до 16.05.2014 г. служебни бележки, удостоверяващи мястото за полагане на приемните изпити за всеки кандидат.

На изпитите учениците:

11.1.1.  се явяват в изпитната зала с документ за самоличност и със служебната бележка, удостоверяваща мястото за явяване на приемни изпити;

11.1.2.  заемат определените им места не по-късно 9,45 часа;

11.1.3.  предават на квесторите за съхранение на видно място по време на целия изпит изключена мобилната си комуникационна техника;

 

11.1.4.носят и ползват за изпита:

 

11.1.4.1.  син цвят химикалка;

11.1.4.2.  по математика - и линия, пергел, транспортир, триъгълник, молив и гума;

 

11.1.5.  изслушват инструктаж за правата и задълженията си по време на приемния изпит, както и по отношение на изискванията за анонимност на изпитната работа;

11.1.6.  получават необходимите изпитни материали;

11.1.7.  под контрола на квесторите отделят идентификационната бланка от листа за отговори, попълват я и я поставят в малкото пликче, без да го залепват;

 

11.2.  по време на приемния изпит:

11.2.1.  пишат със син цвят химикалка, чертаят с черен молив;

11.2.2.  не ползват  коректори, калкулатори, справочници и  мобилна комуникационна техника;

11.2.3.   не шумят и не извършват действия, които нарушават нормалното протичане на изпита;

11.2.4. не подсказват и не преписват;

11.2.5.не поставят знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа;

 

11.2.6. не напускат изпитната зала:

11.2.7.1. по-рано от 30 (тридесет) минути след началния час на всеки от модулите;

11.2.7.2.   след изтичане на времето за работа върху модула НВО, ако ще работят по допълнителния модул;

 

11.2.8.при работа с изпитните материали:

11.2.8.1.   получават тестовете и започват работа след обявяване на началния час от квестора;

11.2.8.2.   след изтичане на времето, определено за работа по модула НВО, поставят листа за отговори в средния по големина хартиен плик и го запечатват, след което го поставят в големия хартиен плик, без да го запечатват; за учениците, които няма да работят по допълнителния модул, се прилага процедурата, описана в 11.3.1.

11.2.8.3.   изслушват един път текста за преразказ от диска или прочетен от консултанта по БЕЛ;

11.2.8.4.   получават един екземпляр от текста за преразказ и го четат самостоятелно в рамките на 15 (петнадесет) минути, след което го връщат на квесторите;

11.2.8.5.   по време на изслушването и на самостоятелното четене на текста нямат право да си водят бележки;

11.2.8.6.   по математика имат право да нанасят означения или да правят изчисления по задачите върху тестовата книжка.

11.3.  след приключване на приемния изпит:

11.3.1.    на работното си място, след проверка от квестора за правилното попълване на идентификационната бланка, я поставят в малкото пликче, залепват го и го поставят в големия плик, заедно със свитъка за допълнителния модул, черновата и вече запечатания среден по големина хартиен плик с листа за отговори от модула НВО, след което залепват и големия плик, предават го заедно с тестовата книжка на квестора, неизползвания свитък за допълнителния модул и неизползваните листове за чернова и се подписват в протокола за дежурство преди излизане от изпитната зала;

 На вниманието на ученици и родители

1. Заявление за полагане на изпита за проверка на способностите по музика и изобразително изкуство се подава в училището, в което ученикът се обучава в VII клас в срок от 07.05 – 13.05. 2014 г.

Tаксата за изпит за проверка на способностите /изобразително изкуство и музика/- прием след завършен VІІ клас, е 6,00 лв.

Таксата се плаща по сметката на РИО-Благоевград

IBAN: BG06STSA93003190012501

BIC : STSABGSF

Таксата се внася за всеки отделен изпит за проверка на способностите преди подаване на заявлението за допускане до конкурс.

Таксата може да се внесе в удобния за Вас банков клон.

Учениците без един родител не заплащат такса.

При попълване на вносната бележка се записва името на ученика и за кой изпит е таксата.

Ученици, които ще се явяват на Национално външно оценяване по БЕЛ и Математика, не подават заявления за явяване на изпит.

 2. Заявление за класиране и насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа в профилирани паралелки и паралелки за придобиване на професионално образование се подават в Регионалния инспекторат по образованието, гр. Благоевград, ул. «Тракия» №2. Срок за подаване на заявленията – 07.05.2014 г. до 21.05.2014 г.

За информация: Жана Техова – председател на комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, 073/885272073/885272#47;885272, 0894627188

Заповед № РД09-1132/04.09.2013 г. за определяне на график на дейностите съгласно Наредба №11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и общински училища за уч. 2014/2015 г. тук

Наредба №11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и общински училища тук

Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в  гимназии или СОУ тук
Утвърден  план-прием за държавните и общинските професионални гимназии, професионалните училища и паралелките за придобиване на професионална квалификация в основните, прогимназиални, средни общообразователни и специални училища през учебната 2014/2015 година тук

Утвърден план-прием за общинските профилирани гимназии, за профилираните паралелки в общинските средни общообразователни училища и гимназии през учебната 2014/2015 година тук изменение тук  изменение тук


График за приемане на предложения за план-прием 2014/2015 тук Писмо на Началника на РИО тук
Приложения ПОО тук
Приложения ОО
тукСвободни места след трето класиране  седми клас тук

Справка за минималния и максималния бал по паралелки след първо класиране за област Благоевград тук

Справка за минималния и максималния бал по паралелки след второ класиране за област Благоевград тук
Учениците могат да проверят трето класиране на сайта http://7klas.mon.bg по следния начин:
първият- когато учениците кандидатстват в региона, в които са полагали изпитите - проверката на класиране ще бъде по ЕГН и входящ номер;
вторият - когато когато учениците кандидатстват в друг регион, в които не са полагали изпити - проверката на класиране ще бъде по ЕГН и избор на регион.

Статистика за успеваемостта по БЕЛ в област Благоевград тук
Статистика за успеваемостта по Математика в област Благоевград тук

Резултатите от изпита по музика
тук
Резултатите от изпита по изобразително изкуство тук
Резултатите от изпитите по БЕЛ и Математика
може да проверите с ЕГН и входящ номер на
http://7klas.mon.bg

Места за приемане на заявленията за участие в първи/трети етап на класиране
 
Работно време на училищните комисии – 8.00 - 12.30, 13.30 - 18.00 часа
1.      Благоевград –  Средно общообразователно училище с изучаване на чужди езици „Св. Кл. Охридски”, 073/831984073/831984алница” №2 , тел. 073/831984; директор – Катерина Марчева;
2.      Сандански – III Основно училище „Христо Ботев”, ул. „Малашевска” №4, тел. 0746/32415; 32368; директор – Румен Сидеров;
3.      Петрич – IV Основно училище „Христо Смирненски”, ул. „Г. Тодоров” №2, тел. 0745/22536; 22283; директор – Антонка Китанова;
4.      Гоце Делчев – II Основно училище „Г. Делчев”, бул. „Г. Делчев” №13, тел. 0751/60294, 60299,  директор – Цветанка Петричкова;
5.      Банско – Професионална гимназия по електроника и енергетика, ул. „България” №23, тел. 0749/88404, директор – Георги Ковачев;
6.      Разлог –Основно училище „Н. Парапунов”, ул. „Крапа” №10; тел. 0893562368; директор – Даниела Пелтегова.  

За справки, консултации и допълнителна информация можете да се обръщате към комисиите по приема във Вашето училище, в училищата-гнезда и към РИО, Благоевград

За информация в РИО- Любка Станева, председател на областната комисия, тел. 073885272, 0893605204

 

На 06.06.2013 г. и 07.06.2013 г. от 9.00 – 17.00 часа, учениците в присъствието на родител /настойник/ имат право да се запознаят с проверената си изпитна работа по български език и литература и математика.
Не се разрешава изнасяне, копиране или преписване на изпитните работи.
Съгласно чл. 9, ал. 8 от Наредба №11/28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища, оценките от приемните изпити са окончателни.

Уважаеми кандидат-гимназисти, родители, учители и директори
РИО, Благоевград, насочва вниманието Ви към върху някои основни моменти от кампанията за прием на ученици след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2013/2014 година
ВНИМАНИЕ

Заявление за полагане на изпита за проверка на способностите по музика, изобразително изкуство и спорт се подава в училището, в което ученикът се обучава в VII клас в срок от 08.05 – 14.05. 2013 г.

Tаксата за изпит за проверка на способностите /изобразително изкуство, музика, спорт/- прием след завършен VІІ клас, е 6,00 лв.

Таксата се плаща по сметката на РИО-Благоевград


IBAN: BG06STSA93003190012501

BIC : STSABGSF

Таксата се внася за всеки отделен изпит за проверка на  способностите преди подаване на заявлението за допускане до конкурс. Таксата може да се внесе в удобния за Вас банков клон. Учениците без един родител не заплащат такса. При попълване на вносната бележка се записва името на ученика и изпит по....

Ученици, които ще се явяват на Национално външно оценяване по БЕЛ и Математика, не подават заявления за явяване на изпит.


ЗАПОВЕД № РД 09-1351/31.08.2012 г. за определяне на графика на дейностите по приемане на ученици в държавни и общински училища след завършен VII клас и след завършено средно образование за учебната 2013/2014 г. - тук
НАРЕДБА № 11 ОТ 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и общински училища - тук
СПИСЪК на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СОУ - тук
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 за организиране на дейностите по приемане на ученици в държавни и общински училища за учебната 2013/2014 г. съгласно Наредба № 11/28.03.2005 г - тук
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 за организиране на дейностите по приемане на ученици в държавни и общински училища за учебната 2013/2014 г. съгласно Наредба № 11/28.03.2005 г. -тук

Утвърден план-прием за учебната 2013/2014 г. за общинските профилирани гимназии, за профилираните паралелки в общинските средни общообразователни училища и гимназии - тук

Утвърден план-прием за учебната 2013/2014 г. за държавните и общинските професионални гимназии, професионални училища и паралелки за придобиване на професионална квалификация в основни, прогимназиални, средни общообразователни и специални училища
- тук

Само за ученици завършващи VII клас:

НАЧАЛОТО НА ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ Е 10.00 ЧАСА
Приемният изпит по български език и литература е на 21.05.2013 г., математика на 23.05.2013 г. Те се полагат в училището, в което учениците завършват VII клас. Изпитите се състоят от два модула - тест от Национално външно оценяване и модул, включващ допълнителни въпроси и задачи.
Приемните изпити се полагат на територията на областта, в която ученикът завършва VІІ клас.
Подаването на документи за полагане на изпити за проверка на способностите/ изобразително изкуство, музика, спорт/ се извършва в училището, в което учи ученикът от 08.05.2013 г. до 14.05.2013 г. Заявлението е по образец и се получава от училището.
Изпитите за проверка на способностите по:
·        изобразително изкуство /на 04.06.2013 г./ и музика /на 05.06.2013 г./ за всички ученици от областта се полагат в НХГ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Благоевград;
·        спорт - футбол и волейбол /на 30-31.05.2013 г./ за всички ученици от областта се полагат в Средно общообразователно училище „Св. Пайсий Хилендарски”, с. Първомай, общ. Петрич.
В училището, Вие ще получите до 17.05.2013 г. служебни бележки, удостоверяващи мястото за полагане на приемните изпити за всеки кандидат.
На изпитите учениците:
11.1.1.  се явяват в изпитната зала с документ за самоличност и със служебната бележка, удостоверяваща мястото за явяване на приемни изпити;
11.1.2.  заемат определените им места не по-късно 9,45 часа;
11.1.3.  предават на квесторите за съхранение на видно място по време на целия изпит изключена мобилната си комуникационна техника; 
11.1.4.носят и ползват за изпита:
 
11.1.4.1.  син цвят химикалка;
11.1.4.2.  по математика - и линия, пергел, транспортир, триъгълник, молив и гума; 
11.1.5.  изслушват инструктаж за правата и задълженията си по време на приемния изпит, както и по отношение на изискванията за анонимност на изпитната работа;
11.1.6.  получават необходимите изпитни материали;
11.1.7.  под контрола на квесторите отделят идентификационната бланка от листа за отговори, попълват я и я поставят в малкото пликче, без да го залепват; 
11.2.  по време на приемния изпит:
11.2.1.  пишат със син цвят химикалка, чертаят с черен молив;
11.2.2.  не ползват  коректори, калкулатори, справочници и  мобилна комуникационна техника;
11.2.3.   не шумят и не извършват действия, които нарушават нормалното протичане на изпита;
11.2.4. не подсказват и не преписват;
11.2.5.не поставят знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа; 
11.2.6. не напускат изпитната зала:
11.2.7.1. по-рано от 30 (тридесет) минути след началния час на всеки от модулите;
11.2.7.2.   след изтичане на времето за работа върху модула НВО, ако ще работят по допълнителния модул; 
11.2.8.при работа с изпитните материали:
11.2.8.1.   получават тестовете и започват работа след обявяване на началния час от квестора;
11.2.8.2.   след изтичане на времето, определено за работа по модула НВО, поставят листа за отговори в средния по големина хартиен плик и го запечатват, след което го поставят в големия хартиен плик, без да го запечатват; за учениците, които няма да работят по допълнителния модул, се прилага процедурата, описана в 11.3.1.
11.2.8.3.   изслушват един път текста за преразказ от диска или прочетен от консултанта по БЕЛ;
11.2.8.4.   получават един екземпляр от текста за преразказ и го четат самостоятелно в рамките на 15 (петнадесет) минути, след което го връщат на квесторите;
11.2.8.5.   по време на изслушването и на самостоятелното четене на текста нямат право да си водят бележки;
11.2.8.6.  
по математика имат право да нанасят означения или да правят изчисления по задачите върху тестовата книжка.
 
11.3.  след приключване на приемния изпит:
11.3.1.    на работното си място, след проверка от квестора за правилното попълване на идентификационната бланка, я поставят в малкото пликче, залепват го и го поставят в големия плик, заедно със свитъка за допълнителния модул, черновата и вече запечатания среден по големина хартиен плик с листа за отговори от модула НВО, след което залепват и големия плик, предават го заедно с тестовата книжка на квестора, неизползвания свитък за допълнителния модул и неизползваните листове за чернова и се подписват в протокола за дежурство преди излизане от изпитната зала;  

 За информация
073/885272073/885272/885272 - г-жа Любка Станева
073/885269073/885269/885269 - г-жа Марина Войнова

Last Updated ( Tuesday, 22 July 2014 )
 
© 2014 Регионален инспекторат по образование - област Благоевград
Рилски манастир