Важни новини

       ВНИМАНИЕ!!!
Ако търсите работа или искате да замествате в друго училище, моля попълнете бланката - тук 
 
-----------------------------------
Прием 2015/2016 PDF Print E-mail
План - прием 2015/2016

Заповед № РД09-1363/29.08.2014 г. за определяне на график на дейностите съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2015/2016 година

НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища


- Заповед № РД-09-388/30.03.2015 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаването на  държавния план-прием за държавните и общинските професионални гимназии, професионалните училища и паралелките за придобиване на професионална квалификация в основните, прогимназиални, средни общообразователни и специални училища през учебната 2015/2016 година.

-Заповед № РД-06-203/30.03.2015 г. за утвърдения план-прием за общинските профилирани гимназии, профилирани паралелки и общинските средни общообразователни училища и гимназии за  учебната 2015/2016 година

-Заповед № РД-06-226/09.04.2015 г. за изменение и допълнение на
утвърдения план-прием за общинските профилирани гимназии, профилирани паралелки и общинските средни общообразователни училища и гимназии за  учебната 2015/2016 година


-Заповед № РД-06-405/12.05.2015 г. за определяне на училища - гнезда за приемане на заявления за допускане до изпити, заявления за 1 и 3 класиране и обявяване на резултатите от изпитите
и класиранията след завършен 7 клас за учебната 2015/2016 година


ПЛАН-ПРИЕМ 2015/2016 - УКАЗАНИЕ


На вниманието на ученици и родители

1. Заявление за полагане на изпита за проверка на способностите по музика и изобразително изкуство се подава в училището, в което ученикът се обучава в VII клас в срок от 07.05 – 13.05. 2015 г.

Таксата за изпит за проверка на способностите /изобразително изкуство и музика/- прием след завършен VІІ клас е 6,00 лв.

Таксата се плаща по сметката на РИО-Благоевград

IBAN: BG06STSA93003190012501

BIC:STSABGSF

Таксата се внася за всеки отделен изпит за проверка на способностите, преди подаване на заявлението за допускане до конкурс.

Таксата може да се внесе в удобния за Вас банков клон.

Учениците без един родител не заплащат такса.

При попълване на вносната бележка се записва името на ученика и за кой изпит е таксата. 


Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа

Заявление за класиране и насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа в профилирани паралелки и паралелки за придобиване на професионално образование се подават в

Регионалния инспекторат по образованието, гр. Благоевград, ул. «Тракия» №2

Срок за подаване на заявленията – 04.05.2015 г. до 22.05.2015 г.

  За информация: Жана Техова – председател на комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа:  тел: 073/885272,0894627188. Приемно време 9:30-12:00 и от 14:00-16:30 


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

от 3 до 21.05.2015 г.  – подаване на документи в РИО – Благоевград (за училищата от областта) за приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа

от 7 до 13.05.2015 г. – подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите

20.05.2015 г. – изпит по български език и литература (БЕЛ)

22.05.2015 г. – изпит по математика

до 03.06.2015 г. – обявяване на резултатите от изпитите по БЕЛ и по математика

04.06.2015 г. – изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство

05.06.2015 г. – изпит за проверка на способностите по музика

08.06.2015 г. – изпит за проверка на способностите по хореография

01 - 02.06.2015 г. – изпит за проверка на способностите по спорт

до 09.06.2015 г. – обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите 
до 18.06.2015 г. - записване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, в насочените училищата

от 16 до 19.06.2015 г. - подаване на документи за I-ви етап на класиране

до 25.06.2015 г. - обявяване на списъците с класираните ученици на I-ви етап на класиране

от 26 до 30.06.2015 г. – записване на класираните ученици на I-ви етап в съответното училище или подаване на заявление в същото училище за участие във II-ри етап на класиране (заявление за II-ри етап на класиране могат да подадат само кандидатите класирани по второ или следващо желание)

до 03.07.2015 г. - обявяване на списъците с класираните ученици на II-ри етап на класиране

от 06 до 08.07.2015 г. – записване на класираните кандидати на II-ри етап в съответното училище

09.07.2015 г. - обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след II-ри етап на класиране

от 10 до 14.07.2015 г. - подаване на документи за III-ти етап на класиране

до 16.07.2015 г. - обявяване на списъците с класираните ученици на III-ти етап на класиране

от 17 до 20.07.2015 г. – записване на класираните кандидати на III-ти етап на класиране в съответното училище

21.07.2015 г. - обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след III-ти етап на класиране

до 28.07.2015 г. - попълване на незаетите места след III-ти етап на класиране и записване (по график определен от директора на съответното училище с прием след седми клас)

до 31.07.2015 г. – утвърждаване на осъществения държавен прием

до 03.09.2015 г. – подаване на документи за участие над утвърдения държавен план прием от деца с двама починали родителиГрафик за приемане на предложения за план-прием 2015/2016 тук

Писмо на Началника на РИО - тук, Приложение 1 тук

Приложения ПОО - тук
Приложения ОО - тук

Организационно съвещание тукLast Updated ( Monday, 18 May 2015 )
 
© 2015 Регионален инспекторат по образование - област Благоевград
Рилски манастир