ВНИМАНИЕ!!!
Ако търсите работа или искате да замествате в друго училище, моля попълнете бланката - тук 
 
-----------------------------------
Прием 2016/2017 PDF Print E-mail

 


 Важно!!!

 Свободни места след трето класиране по училища след VІІ клас - тук

За незаетите места след трети етап на класиране могат да кандидатстват ученици, отговарящи на изискванията на чл. 15, ал. 1 от Наредба №11/28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища  - да завършват седми клас в годината на кандидатстване, да се получили оценка най-малко 3.00 на всеки от приемните изпит, определени като балообразуващи по профили и специалности от професии.

Учениците подават в избраното от тях училище заявление до директора и копия на оригиналите на документите по реда на чл. 16 от наредбата, в срок определен от директора.

Директорът определя комисия, която подрежда кандидатите по реда на чл. 10 от наредбата – класирането се извършва по низходящ ред в зависимост от бала и реда на желанията.

Резултатите от попълването на местата се обявяват в училището и в РИО, в срок, определен от директора.

 

 Справка за максимален и минимален бал по паралелки след 1 класиране - тук

 


 

 Резултати от изпита за проверка на способностите по музика - тук

Резултати от изпита за проверка на способности по изобразително изкуство - тук


Статистика на успеваемостта от НВО в 7. клас по български език и литература - тук

 Български език и литература разширени - тук

Статистика на успеваемостта от НВО в 7. клас по математика - тук

Математика разширени - тук


На вниманието на ученици и родители

На 06.06.2016 г. и 07.06.2016 г. от 9.00 – 17.00 часа в МУЦТПО, /гр. Благоевград, бул. "А. Стамболийски" 17/ учениците в присъствието на родител /настойник/ имат право да се запознаят с проверената си изпитна работа по български език и литература и математика.

Не се разрешава изнасяне, копиране или преписване на изпитните работи.

Съгласно чл. 9, ал. 8 от Наредба №11/28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища, оценките от приемните изпити са окончателни

 

Училища за приемане на документи на ученици, успешно положили приемните изпити след седми клас за първо/трето класиране за учебната 2016/2017 г., както следва:

 

1.      Благоевград II Основно училище "Д. Благоев”, ул. „Митрополит Борис" №2, тел. 073/830478; 831170; директор – Христо Манчев;

2.      Сандански – III Основно училище „Хр. Ботев”, ул. „Малашевска” №4, тел. 0746/32415; 32368; директор – Румен Сидеров;

3.      Петрич – IV Основно училище „Хр. Смирненски”, ул. „Г. Тодоров” №2, тел. 0745/22536; 22283; директор – Антонка Китанова;

4.      Гоце Делчев – II Основно училище „Г. Делчев”, бул. „Г. Делчев” №13, тел. 0751/60294, 60299,  директор – Цветанка Петричкова;

5.      Банско – Начално училище Св. П. Хилендарски", ул. "Пирин" №16, тел. 0749/88316, директор – Невенка Бърдарева;

6.      Разлог –Основно училище „Н. Парапунов”, ул. „Крапа” №10; тел. 0893358028, директор – Даниела Пелтегова.

Работно време на училищните комисии: от 08.00 часа до 18.00 часа, без прекъсване


 
Информация за кандидатстващите след 7. клас и техните родители - тук
 
 

 
Регионален инспекторат по образование - Благоевград, осигурява консултации във връзка с кандидатстване след 7. клас всеки работен ден в сградата на инспектората (стая № 4  Любка Станева - ст. експерт по организация на средното образование) и на телефони: 073/885266073/885266 и 0893605204

Заповед № РД06-423/28.03.2016 г. за утвърждаване на държавния план - прием за общинските профилирани гимназии, за профилираните паралелки в общинските средни общообразователни училища и гимназии - тук
 
Заповед № РД-09-353/25.03.2016 г. за утвърждаване на държавния план-прием в държавните и общинските професионални гимназии - тук
 
Заповед № РД 09-357 от 25.03.2016 г. на министъра на образованието и науката, с която са определени организацията на дейностите по  приемане на ученици за учебната 2016/2017  година (Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 4 и Приложение № 5) и  образци на документи, необходими за организиране на дейностите по приемане на ученици за учебната 2016/2017 година (Приложение № 3) - тук
 
 Заповед № РД 09-1228 от 28.08.2015 г. на министъра на образованието и науката, с която е определен графика на дейностите по приемане на учениците в държавните и общинските училища след завършен VІІ клас и след завършено основно образование - тук
 
 
 

ВАЖНО!


Информация за учениците, които ще полагат изпит за проверка на способностите по музика или изобразително изкуство - тук


 

Документи на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа ще се приемат

от 03.05.2016 г. - до 21.05.2016 г.

 стая №11 в РИО-Благоевград

 НАРЕДБА № 11 ОТ 28 МАРТ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В
ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА

Чл. 33

(1) Ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по тяхно искане се приемат по документи за профили, специалности от професии или непрофилирани паралелки, които не са противопоказани на здравословното им състояние.

(2) Ученици от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и ученици, настанени в приемни семейства, по тяхно искане се приемат по документи по специалности от професии.

Чл. 34

(1) Учениците трябва да отговарят на условията, определени в чл. 14, ал. 3 или в чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 .

(2) Учениците подават в РИО от 3 до 21 май следните документи:

1. заявление с подредени желания;

2. служебна бележка от училището, в което се обучават, удостоверяваща класа и срочните оценки за първия учебен срок;

3. протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия - за учениците по чл. 33, ал. 1 ;

4. служебна бележка, удостоверяваща настаняване в дома - за учениците по чл. 33, ал. 2;

5. нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето.


Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СОУ - тук

 

 


Last Updated ( Thursday, 21 July 2016 )
 
© 2016 Регионално управление на образованието - Благоевград
ОреМаг - онлайн магазин DonSoft logo