Важни новини

       ВНИМАНИЕ!!!
Ако търсите работа или искате да замествате в друго училище, моля попълнете бланката - тук 
 
-----------------------------------
Прием 2015/2016 PDF Print E-mail

ВАЖНО


Свободни места след 3 етап на класиране

 • Документи се подават в училищата, в които има незаети места по график, определен от директора на училището
 • Резултати от 3 класиране ТУК

Статистика за минимален и максимален бал след трето класиране по училища


 • Резултати от 2 класиране ТУК

Статистика за минимален и максимален бал след второ класиране по училища • Резултати от първо класиране ТУК

Статистика за минимален и максимален бал след първо класиране по училищаЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ НА 3 ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

17.07.2015 - 21.07.2015 от 8:30 до 18:00 часа /без събота и неделя/


Учениците се записват в училището, в което са приети, като подават следните документи: 

1. Заявление до директора;

2. Оригинал на удостоверението за завършен VII клас

3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика  за профил "Изкуства" и за специалностите от професии

4. Характеристика на ученика, от училището, в което е завършил 7 клас
ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ НА 2 ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

06.07.2015 - 08.07.2015 от 8:30 до 18:00 часа


Учениците се записват в училището, в което са приети, като подават следните документи: 

1. Заявление до директора;

2. Оригинал на удостоверението за завършен VII клас

3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика  за профил "Изкуства" и за специалностите от професии

4. Характеристика на ученика, от училището, в което е завършил 7 класЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ НА 1 ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

26.06.2015 - 30.06.2015 / без събота и неделя/ от 8:30 до 18:00 часа

Учениците се записват в училището, в което са приети, като подават следните документи: 

1. Заявление до директора;

2. Оригинал на удостоверението за завършен VII клас

3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика  за профил "Изкуства" и за специалностите от професии

4. Характеристика на ученика, от училището, в което е завършил 7 класПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА 3 КЛАСИРАНЕ

Документи за участие в 3 класиране се подават от 10.07.2015 г. до 14.07.2015г. в училищата-гнезда.

Документите, които се подават са:

- копие от удостоверението, заверено от директора на уч-щето

- заявление (по образец)

- копие от служебната бележка с оценките от изпитите (заверена от директора на уч-щето)

- копие на медицинско свидетелство за профилите „изкуства”,  специалности от професии

 Кодовете по професии и профили се попълват от длъжностните лица в училището-гнездо.

При подаване на заявлението, носете копията и оригиналите за сравняване, както и медицинско свидетелство, удостоверяващо обстоятелствата по чл.15, ал.1, т.3 от Наредба №11 / за профилите „изкуства” и специалности от професии, да не са противопоказни на здравословното състояние на ученика/

  При кандидатстване в/от друга област:

Директорът на училището трябва да завери копия от: служебната бележка с резултатите от изпитите и удостоверението за завършен седми клас. /оригиналите се носят за сверяване/

Директорът на училището трябва да завери копия от: служебната бележка с резултатите от изпитите и удостоверението за завършен седми клас. /оригиналите се носят за сверяване/


Училища-гнезда за приемане на заявления за класиране на ученици 
след 7 клас

1.        Благоевград – III ОУ "Д. Талев”, ул. „Св. св. Кирил и Методий" №13,

2.        Сандански – III ОУ „Хр. Ботев”, ул. „Малашевска” №4,

3.        Петрич – IV ОУ „Хр. Смирненски”, ул. „Г. Тодоров” №2,

4.        Гоце Делчев – II ОУ „Г. Делчев”, бул. „Г. Делчев” №13,

5.        Банско – СОУ „Н. Рилски", ул. "Тодор Александров"13,

6.        Разлог – ОУ „Н. Парапунов”, ул. „Крапа” №10;


 • Резултати от изпитите след 7 клас по БЕЛ и Математика  ТУК
 • Резултати от изпитите след 7 клас по Изобразително изкуство  ТУК
 • Резултати от изпитите след 7 клас по Музика  ТУК • Учениците могат да се запознаят с оценените им изпитни работи по Изобразително изкуство  в дните: 10.06.2015г., 11.06.2015г. и 12.06.2015г. в
  РИО - гр.Благоевград, ул."Тракия 2
  " от 10:00 до 17:00 часа
 • Учениците могат да се запознаят с оценените им изпитни работи по БЕЛ и Математика в дните: 04.05.2015г., 05.06.2015г. и 08.06.2015г. в МУЦТПО гр.Благоевград, бул."Ал.Стамболийски 7" от 9:00 до 17:00 часа


Заповед № РД09-1363/29.08.2014 г. за определяне на график на дейностите съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2015/2016 година

НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища- Заповед № РД-09-388/30.03.2015 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаването на  държавния план-прием за държавните и общинските професионални гимназии, професионалните училища и паралелките за придобиване на професионална квалификация в основните, прогимназиални, средни общообразователни и специални училища през учебната 2015/2016 година.

-Заповед № РД-06-203/30.03.2015 г. за утвърдения план-прием за общинските профилирани гимназии, профилирани паралелки и общинските средни общообразователни училища и гимназии за  учебната 2015/2016 година

-Заповед № РД-06-226/09.04.2015 г. за изменение и допълнение на
утвърдения план-прием за общинските профилирани гимназии, профилирани паралелки и общинските средни общообразователни училища и гимназии за  учебната 2015/2016 година


-Заповед № РД-06-405/12.05.2015 г. за определяне на училища - гнезда за приемане на заявления за допускане до изпити, заявления за 1 и 3 класиране и обявяване на резултатите от изпитите
и класиранията след завършен 7 клас за учебната 2015/2016 година


ПЛАН-ПРИЕМ 2015/2016 - УКАЗАНИЕ


На вниманието на ученици и родители

1. Заявление за полагане на изпита за проверка на способностите по музика и изобразително изкуство се подава в училището, в което ученикът се обучава в VII клас в срок от 07.05 – 13.05. 2015 г.

Таксата за изпит за проверка на способностите /изобразително изкуство и музика/- прием след завършен VІІ клас е 6,00 лв.

Таксата се плаща по сметката на РИО-Благоевград

IBAN: BG06STSA93003190012501

BIC:STSABGSF

Таксата се внася за всеки отделен изпит за проверка на способностите, преди подаване на заявлението за допускане до конкурс.

Таксата може да се внесе в удобния за Вас банков клон.

Учениците без един родител не заплащат такса.

При попълване на вносната бележка се записва името на ученика и за кой изпит е таксата. 


Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа

Заявление за класиране и насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа в профилирани паралелки и паралелки за придобиване на професионално образование се подават в

Регионалния инспекторат по образованието, гр. Благоевград, ул. «Тракия» №2

Срок за подаване на заявленията – 04.05.2015 г. до 22.05.2015 г.

  За информация: Жана Техова – председател на комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа:  тел: 073/885272,0894627188. Приемно време 9:30-12:00 и от 14:00-16:30 


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

от 3 до 21.05.2015 г.  – подаване на документи в РИО – Благоевград (за училищата от областта) за приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа

от 7 до 13.05.2015 г. – подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите

20.05.2015 г. – изпит по български език и литература (БЕЛ)

22.05.2015 г. – изпит по математика

до 03.06.2015 г. – обявяване на резултатите от изпитите по БЕЛ и по математика

04.06.2015 г. – изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство

05.06.2015 г. – изпит за проверка на способностите по музика

08.06.2015 г. – изпит за проверка на способностите по хореография

01 - 02.06.2015 г. – изпит за проверка на способностите по спорт

до 09.06.2015 г. – обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите 
до 18.06.2015 г. - записване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, в насочените училищата

от 16 до 19.06.2015 г. - подаване на документи за I-ви етап на класиране

до 25.06.2015 г. - обявяване на списъците с класираните ученици на I-ви етап на класиране

от 26 до 30.06.2015 г. – записване на класираните ученици на I-ви етап в съответното училище или подаване на заявление в същото училище за участие във II-ри етап на класиране (заявление за II-ри етап на класиране могат да подадат само кандидатите класирани по второ или следващо желание)

до 03.07.2015 г. - обявяване на списъците с класираните ученици на II-ри етап на класиране

от 06 до 08.07.2015 г. – записване на класираните кандидати на II-ри етап в съответното училище

09.07.2015 г. - обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след II-ри етап на класиране

от 10 до 14.07.2015 г. - подаване на документи за III-ти етап на класиране

до 16.07.2015 г. - обявяване на списъците с класираните ученици на III-ти етап на класиране

от 17 до 20.07.2015 г. – записване на класираните кандидати на III-ти етап на класиране в съответното училище

21.07.2015 г. - обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след III-ти етап на класиране

до 28.07.2015 г. - попълване на незаетите места след III-ти етап на класиране и записване (по график определен от директора на съответното училище с прием след седми клас)

до 31.07.2015 г. – утвърждаване на осъществения държавен прием

до 03.09.2015 г. – подаване на документи за участие над утвърдения държавен план прием от деца с двама починали родителиЗа информация по организиране на дейностите по приемане на ученици:

Василиса Павлова - председател на областна комисия по приемането на ученици чрез конкурс с полагане на приеми изпити след завършен седми клас, тел. 073/885272
Last Updated ( Tuesday, 21 July 2015 )
 
© 2015 Регионален инспекторат по образование - област Благоевград
Рилски манастир