ВНИМАНИЕ!!!
Ако търсите работа или искате да замествате в друго училище, моля попълнете бланката - тук 
 
-----------------------------------
Прием 2017/2018 PDF Печат Е-мейл

Държавен план-прием за учебната 2017/2018 г. за област Благоевград:

- прием в V клас;

- прием след завършен VІІ клас;

- прием след завършен VІІІ клас.

 


Приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2017/2018 година.

Обръщаме вниманието Ви върху някои основни моменти от кампанията по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2017/2018 година

Приемният изпит по български език и литература е на 19.05.2017 г., а по математика на 22.05.2017 г.

Изпитите по български език и литература и математика се провеждат в училището, в което се обучава ученикът в VII клас.

За явяването на изпитите по български език и литература и математика не се подават заявления.

Националното външно оценяване по български език и литература (БЕЛ) и по математика в края на VII клас се провежда като изпит чрез тест, който включва 2 (два) модула. И на двата изпита се пише със син химикал, а за изпита по математика се чертае с черен молив. За изпита по математика може да използват и линия, пергел, транспортир, триъгълник, гума.

 Заявления за приемен изпит за проверка на способностите се подават от 05.05.2017 г. до 10.05.2017 г. в училището, в което ученикът се обучава в VII клас. Такси не се заплащат.

Учениците получават служебни бележки, удостоверяващи мястото за полагане на  изпити чрез тест и/или проверка на способностите (ако кандидатът е подал заявление за явяване на изпитите за проверка на способностите). Учениците се явяват на съответната дата в изпитната зала с документ за самоличност и със служебната бележка, удостоверяваща мястото за полагане на изпитите.

От информационните кътове в училището и от сайта на РУО - Благоевград можете да се запознаете с цялата информация относно датите, условията и изискванията при провеждането на изпитите.

Резултати от изпитите по български език и литература и по математика се обявяват до 05.06.2017 г. в училището, в което се обучава ученикът.

Резултатите от изпитите за проверка на способностите се обявяват до 09.06.2017 г. в училището, в което се обучава ученикът.

Служебните бележки с резултатите от приемните изпити се получават от училището, в което се обучава ученикът в VII клас на 12.06.2017 г. и на 13.06.2017 г.
След получаване на служебната бележка с оценките от приемните изпити
и свидетелството за завършено основно образование, се подава заявление (по образец) за участие в първи етап на класиране в срок от 16.06.2017 г. до 22.06.2017 г.

В раздел "Прием 2017/2018 г." е публикуван план-приема за учебната 2017/2018 година за област Благоевград, представен по паралелки, профили и специалности от професии, с начина на балообразуване и профилиращите предмети за паралелките с профил.

На сайта на РУО – Благоевград периодично ще бъдат публикувани текущи съобщения, свързана с организацията и приема на ученици.

За допълнителна информация можете да се свържете с нас на телефон 0893 309 124 – Владимира Караджова, старши експерт по организация на средното образование, или в стая № 4 на РУО – Благоевград, ул. „Тракия“ №2, ет. 2.

Пожелаваме Ви успех!

 


Информация за работата на комисията за насочване на ученици с хронични заболявания с физически и сензорни увреждания, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и учениците, настанени в приемни семейства за прием на ученици в VIII и IX клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2017/2018 година.

           Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и учениците, настанени в приемни семейства ще приема документи от 03.05.2017 г. до 21.05.2017 г. на адрес РУО – Благоевград, ул. „Тракия“ № 2, етаж 3, стая № 9. Работното време на комисията е от 09.00 до 13.00 часа и от 13.30 до 17.30 часа. Резултатите по насочването на учениците ще бъдат  обявени на 26.05.2017г. в РУО – Благоевград.

          Учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и учениците, настанени в приемни семейства, се явяват с документ за самоличност при подаването в РУО на документите по чл. 96, ал. 2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование. Документите  са следните:

1. заявление с подредени желания (по образец);

2. служебна бележка от училището, в което се обучават, удостоверяваща класа и срочните оценки за първия учебен срок;

3. протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия - за учениците по чл. 95, ал. 1;

4. служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип - за учениците по чл. 95, ал. 2;

5. нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето.

Заявлението за класиране и насочване в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование е по образец, Приложение 3.3 към Заповед №РД 09-1836 от 22.03.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Заявлението се попълва от ученика. Подписва се от ученик, родител/ настойник или длъжностно лице от дом и длъжностно лице от комисията.

При подаване на заявлението се представят за сверяване оригиналите на документите по чл. 96, ал. 2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

 

 


Заповед № РД09-1362/14.09.2016 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършен VIII клас за учебната 2017/2018 година

 

Заповед № РД09-1638/19.10.2016 г. за изменение на Заповед № РД09-1362/14.09.2016 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършен VIII клас за учебната 2017/2018 година

Заповед № РД-09-1508/08.02.2017 г. за утвърждаване на образци на документи за изготвяне на предложенията за държавен план-прием след завършен VII клас и след завършен VIII клас (основно образование) за учебната 2017/2018 година

 Заповед № РД-06-1543/01.12.2016 г. на началника на РУО - Благоевград, с определените задължения на директорите на училища, извършващи прием в първи клас за учебната 2017/2018 година - тук


Последна промяна ( 03 May 2017 )
 
© 2017 Регионално управление на образованието - Благоевград
ОреМаг - онлайн магазин DonSoft logo