ВНИМАНИЕ!!!
Ако търсите работа или искате да замествате в друго училище, моля попълнете бланката - тук 
 
-----------------------------------
Интегрирано обучение PDF Печат Е-мейл

Учебна 2016 - 2017 година

  Наредба за приобщаващото образование


 

ОТЛАГАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ В ПЪРВИ КЛАС

СЪГЛАСНО НАРЕДБАТА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

Чл. 143. (1) Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности отлага по обективни причини от задължително обучение в първи клас, но за не повече от една учебна година, деца със специални образователни потребности след постъпило заявление от родителя, представителя на детото или лицето, което полага грижи за детето, когато здравословното състояние на детето не позволява постъпване в първи клас.

(2) Решението за отлагане по ал. 1 се взема в срок до 30 май на всяка календарна година на основание на протокол от лекарска консултативна комисия, на удостоверението за задължително предучилищно образование с препоръки за включването на детето в допълнителна подкрепа за личностно развитие и/или на други документи с информация за детето, включително от изследвания и консултации, след събеседване с родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, и след извършено от регионалния екип наблюдение на детето.

(3) Оценката за необходимостта от отлагане по обективни причини от задължително обучение в първи клас се извършва в детската градина, училището, регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, а в някои медицински случаи - в дома на детето или в лечебно заведение, по преценка на регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности.

(4) В случай на отлагане по обективни причини от задължително обучение в първи клас по предложение на регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности за детето в подготвителната група в детската градина или в училището се осигурява допълнителна подкрепа за личностно развитие съобразно индивидуалните му потребности.

(5) Решение за отлагане по обективни причини на задължителното обучение в първи клас може да се вземе от регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности и в други срокове, извън определения в ал. 2, но не по-късно от 15 септември на учебната година, за която се отнася отлагането, в случай на отсъствие от страната на родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, на издаване на документ от компетентен орган след 30 май, когато е необходим за отлагането на детето от обучение, и други.

 

 ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТЛАГАНЕ ОТ ПОСТЪПВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС - тук

 


Правила за валидиране на резултати от обучението (оценяване и признаване на съответствието между компетентности, придобити чрез неформално обучение иинформално учене, и изискванията за завършване на клас, етап или степен на образование и/или за придобиване на професионална квалификация) - тук

Заповед и процедура за осъществяване на ежемесечен контрол за изпълнението на индивидуалните учебни планове в училищата на територията на област Благоевград за учебната 2016/2017 годинаПриемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип
 
Раздел VІ от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
 
Чл. 95. (1) Ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по тяхно искане се приемат по документи за профили, специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние.
(2) Ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, по тяхно искане се приемат по документи по специалности от професии.
(3) Началникът на регионалното управление на образованието определя комисия за насочване на учениците по ал. 1 и 2, която включва трима експерти от регионалното управление на образованието, юрист и лекар педиатър, определен от съответния регионален център по здравеопазване.
Чл. 96. (1) Учениците трябва да отговарят на условията, определени в чл. 55 и 82.
(2) Учениците подават в регионалното управление на образованието от 3 до 21 май следните документи:
1. заявление с подредени желания;
2. служебна бележка от училището, в което се обучават, удостоверяваща класа и срочните оценки за първия учебен срок;
3. протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия - за учениците по чл. 95, ал. 1;
4. служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип - за учениците по чл. 95, ал. 2;
5. нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето.
Чл. 97. Насочването на учениците по чл. 95, ал. 1 се извършва по списъци, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани с министъра на образованието и науката.
Чл. 98. (1) Комисията насочва учениците по чл. 95, ал. 1 съобразно тежестта на заболяването и произтичащите от него ограничения, оценките от първия учебен срок по балообразуващите учебни предмети за съответния профил или специалност от професия и заявените желания.
(2) Комисията насочва учениците по чл. 95, ал. 2 съобразно оценките от първия учебен срок по балообразуващите учебни предмети за съответната специалност от професия и заявените желания.
(3) Броят на учениците, насочени по ал. 1 и 2, е не повече от 10 % от местата, определени в държавния план-прием за паралелката.
Чл. 99. (1) Комисията съставя протокол за извършеното подреждане и насочване.
(2) Препис-извлечение от протокола по ал. 1 и документите по чл. 96, ал. 2 се изпращат от комисията на директорите на училищата до 14 юни. Копия от документите се съхраняват една учебна година в РУО.
Чл. 100. (1) Учениците се записват в училището до 18 юни.
(2) В случаите, когато учениците са записани в паралелка, за която няма да се извършва държавен прием, те се пренасочват от комисията.
Последна промяна ( 23 May 2017 )
 
© 2017 Регионално управление на образованието - Благоевград
ОреМаг - онлайн магазин DonSoft logo