ВНИМАНИЕ!!!
Ако търсите работа или искате да замествате в друго училище, моля попълнете бланката - тук 
 
-----------------------------------
Интегрирано обучение PDF Печат Е-мейл

Учебна 2016 - 2017 година

  Наредба за приобщаващото образование


Правила за валидиране на резултати от обучението (оценяване и признаване на съответствието между компетентности, придобити чрез неформално обучение иинформално учене, и изискванията за завършване на клас, етап или степен на образование и/или за придобиване на професионална квалификация) - тук


Заповед и процедура за осъществяване на ежемесечен контрол за изпълнението на индивидуалните учебни планове в училищата на територията на област Благоевград за учебната 2016/2017 годинаПриемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип
 
Раздел VІ от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
 
Чл. 95. (1) Ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по тяхно искане се приемат по документи за профили, специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние.
(2) Ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, по тяхно искане се приемат по документи по специалности от професии.
(3) Началникът на регионалното управление на образованието определя комисия за насочване на учениците по ал. 1 и 2, която включва трима експерти от регионалното управление на образованието, юрист и лекар педиатър, определен от съответния регионален център по здравеопазване.
Чл. 96. (1) Учениците трябва да отговарят на условията, определени в чл. 55 и 82.
(2) Учениците подават в регионалното управление на образованието от 3 до 21 май следните документи:
1. заявление с подредени желания;
2. служебна бележка от училището, в което се обучават, удостоверяваща класа и срочните оценки за първия учебен срок;
3. протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия - за учениците по чл. 95, ал. 1;
4. служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип - за учениците по чл. 95, ал. 2;
5. нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето.
Чл. 97. Насочването на учениците по чл. 95, ал. 1 се извършва по списъци, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани с министъра на образованието и науката.
Чл. 98. (1) Комисията насочва учениците по чл. 95, ал. 1 съобразно тежестта на заболяването и произтичащите от него ограничения, оценките от първия учебен срок по балообразуващите учебни предмети за съответния профил или специалност от професия и заявените желания.
(2) Комисията насочва учениците по чл. 95, ал. 2 съобразно оценките от първия учебен срок по балообразуващите учебни предмети за съответната специалност от професия и заявените желания.
(3) Броят на учениците, насочени по ал. 1 и 2, е не повече от 10 % от местата, определени в държавния план-прием за паралелката.
Чл. 99. (1) Комисията съставя протокол за извършеното подреждане и насочване.
(2) Препис-извлечение от протокола по ал. 1 и документите по чл. 96, ал. 2 се изпращат от комисията на директорите на училищата до 14 юни. Копия от документите се съхраняват една учебна година в РУО.
Чл. 100. (1) Учениците се записват в училището до 18 юни.
(2) В случаите, когато учениците са записани в паралелка, за която няма да се извършва държавен прием, те се пренасочват от комисията.
Последна промяна ( 17 Jan 2017 )
 
© 2017 Регионално управление на образованието - Благоевград
ОреМаг - онлайн магазин DonSoft logo