ВНИМАНИЕ!!!
Ако търсите работа или искате да замествате в друго училище, моля попълнете бланката - тук 
 
-----------------------------------
Конкурси за директори на общински училища PDF Печат Е-мейл
                                                         

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ  ПО  ОБРАЗОВАНИЕТО  -  област  БЛАГОЕВГРАД 2700 Благоевград,  ул."Тракия "№ 2, тел: 073/885273, факс: 073/885268, e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видитеЗ А П О В Е Д

 

№  РД - 17 - 195 / 13.11. 2007 г.


На основание чл. 90, ал. 1 и чл. 91 от Кодекса на труда (КТ), във връзка с чл. 37, ал. 4 и ал. 6 от Закона за народната просвета (ЗНП)


О Б Я В Я В А М

 

            І. Конкурси за заемане на длъжността „директор" на общинско училище в област Благоевград:

Област

Община

Населено място

Училище

1

Благоевград

Банско

с. Добринище

ОУ "Св. Кл. Охридски"

2

Благоевград

Благоевград

гр. Благоевград

ЕГ "Акад. Л. Стоянов"

3

Благоевград

Благоевград

гр. Благоевград

VІІІ СОУ "Арс. Костенцев"

4

Благоевград

Благоевград

с. Покровник

 ОУ "Тодор Александров"

5

Благоевград

Гоце Делчев

гр. Гоце Делчев

ІІІ ОУ "Братя Миладинови"

6

Благоевград

Гърмен

с. Рибново

СОУ "Й. Йовков"

7

Благоевград

Гърмен

с. Г. Дряново

ОУ "Св. П. Хилендарски"

8

Благоевград

Сатовча

с. Долен

ОУ "Св. св. К. и Методий"

9

Благоевград

Петрич

с. Кърналово

ОУ "Бр. Миладинови"

10

Благоевград

Сандански

гр. Сандански

ІІІ ОУ "Христо Ботев"

11

Благоевград

Сандански

с. Лебница

ОУ "Петър Берон"

12

Благоевград

Сандански

с. Джигурово

ОУ "Христо Ботев"

13

Благоевград

Сандански

с. Левуново

ОУ "Св. св. К. и Методий"

14

Благоевград

Сандански

гр. Сандански

Вечерна Гимназия

15

Благоевград

Сандански

гр. Сандански

Спортен интернат

16

Благоевград

Струмяни

с. Струмяни

ОУ "Св. св. К. и Методий"

17

Благоевград

Хаджидимово

гр. Хаджидимово

СОУ "Никола Вапцаров"

18

Благоевград

Хаджидимово

с. Копривлен

ОУ "Никола Вапцаров

19

Благоевград

Хаджидимово

с. Блатска

ОУ "Св. св. К. и Методий"

           

            ІІ. Кратко описание на длъжността

Директорът на училището планира, организира, ръководи и отговаря за осъществяването на държавната политика в областта на образованието и възпитанието на учениците и за цялостната административно-управленска и финансова дейност на училището.

При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика на длъжността "директор" на общинско училище.


            ІІІ. Изисквания за заемане на длъжността:

1. Да са български граждани.

2. Да отговарят на изискванията на чл. 40, ал. 4 от ЗНП - да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, да не са лишени от правото да упражняват професията си и да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата и учениците.

            3. Да не им е налагано дисциплинарно наказание  „уволнение" по чл. 188, т. 3 от КТ  и трудовото им правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ или на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.

            4. Да имат завършено висше образование с образователно-квалификационна степен на висшето образование "бакалавър" или "магистър".

            5.  Да имат придобита професионална квалификация "учител" или педагогическа правоспособност.

            6. Да притежават специалност от дипломата за висше образование, позволяваща им да изпълняват нормата за задължителна преподавателска работа като директор.

            7. Да имат не по-малко от 3 (три) години учителски трудов стаж по смисъла на чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

            8. Да притежават компютърна грамотност.

            Ползването на чужд език е предимство.


                ІV. Начин на провеждане на конкурсите

            1. Конкурсът за заемане на длъжността „директор" на общинско училище се провежда в три етапа:

1.1. Допускане по документи;

1.2. Писмен изпит - тест;

1.3. Интервю.

2. Писменият изпит е с продължителност 2 (два) астрономически часа, провежда се в гр. София на една и съща дата за всички обявени свободни длъжности и включва решаване на тестови задачи и/или казуси, свързани с прилагането на нормативната уредба, действаща в системата на народната просвета.

3. Кандидатите, които са посочили в заявленията си за участие в конкурсната процедура повече от едно свободно място за длъжността „директор" на общинско училище, решават тест, чийто резултат е валиден за конкурса за всяка от посочените длъжности.

       4. До интервю се допускат онези кандидати, които при оценяването на писмения изпит са получили не по-малко от половината от максималния брой точки.

       5. Интервюто за длъжността „директор" за всяко училище се провежда по график в гр. София, като кандидатите се подреждат по азбучен ред, а тези от тях, които са посочили в заявленията си за участие в конкурса повече от едно свободно място за длъжността „директор" на общинско училище и са допуснати до интервю, се явяват за всяко от посочените в заявлението училища.

       6. При интервюто ще бъдат преценявани професионалните и делови качества на кандидатите и ще бъдат оценявани по следните критерии:

       6.1. компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативните актове в системата на народната просвета, както и разбиране и ползване на основните нормативни актове, свързани със заеманата длъжност „директор" на общинско училище;

       6.2. управленска компетентност, свързана със способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати; способност за разрешаване на проблеми, за вземане на управленски решения и за обосноваване на средства за тяхното осъществяване;

       6.3. организационна компетентност, свързана със способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване на изпълнението на приоритетни задачи;

       6.4. комуникационна компетентност, свързана с умения да се отговаря конкретно, а не общо на въпросите; наличие на добър професионален изказ и езикова култура; умения за мотивиране и убеждаване.

                V. Необходими документи:

            1. Заявление за участие в конкурса, адресирано до началника на регионалния инспекторат по образованието, с посочени професионални мотиви за заемане на длъжността. В случай, че се кандидатства за повече от една конкурсна длъжност, кандидатът подава едно заявление, в което подрежда желанията си.

            2. Документ за самоличност (копие).

            3. Професионална автобиография.

            4. Документ за завършена степен и специалност на висшето образование, документ за придобита професионална квалификация "учител" или за педагогическа правоспособност (копия).

5. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит -  трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия).

            6. Карта за предварителен медицински преглед (когато са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/служебното правоотношение на кандидата).

            7. Бележка, че кандидатът не се води на диспансерен учет за психично заболяване.

            8. Свидетелство за съдимост в срок на валидност (копие).

            9. Документи за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива (копия).

            10. Документи за компютърна грамотност  и за ползване на чужд език (копия).      

            При подаване на документите се представят и оригиналите за сверяване.

            Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.

            Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.


            VІ. Срок и място за подаване на документите

            Документите се подават в Регионален инспекторат по образованието - Благоевград, адрес: гр. Благоевград, ул. "Тракия" № 2, стая № 3, тел.: 073 / 88-52-67, в 30-дневен срок от публикуването на обявата за конкурса.

                       

                                                                                

                                                                                ОГНЯН СОКОЛОВ

                                                                                НАЧАЛНИК

Последна промяна ( 29 Jan 2009 )
 
< Предишна   Следваща >
© 2017 Регионално управление на образованието - Благоевград
ОреМаг - онлайн магазин DonSoft logo